Predstavitev projekta

SPLOŠNO

Informacijsko komunikacijske tehnologije so dandanes prisotne praktično na vseh področjih  in predstavljajo izjemno hitro rastoče področje. Same tehnologije na tem področju se izjemno hitro spreminjajo in zahtevajo visoko napredno, kar zahteva hitro prilagajanje podjetij, produktov in rešitev. Za zagotavljanje svetovne uspešnosti in konkurenčnosti podjetij je posledično izjemnega pomena razvoj najsodobnejših naprednih rešitev. Ključno za doseganje tega cilja je stalno vlaganje v kader in usvajanje novih tehnologij, znanj in kompetenc.

Projektno partnerstvo Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij (KOC IKT) naslavlja in usposabljal kadre na področju najsodobnejših IKT tehnologij in uporabo le-teh pri razvoju produktov in storitev za svetovni trg.

V okviru projekta KOC IKT povezujemo 30 partnerskih podjetij s skupno več kot 2275 zaposlenimi, ki za razvoj svojih rešitev in produktov potrebujejo visoko-tehnološka napredna znanja iz področja IKT. Pri izbiri kompetenc in usposabljanj sledimo strategiji pametne specializacije (S4) na področju IKT, krepitvi inovacijskih potencialov in pomembnosti usposabljanj.

V partnerstvu bomo aktivno naslavljali skupne potrebe partnerstva, tako na področju strokovnih vsebin, kot tudi na področju mehkih veščin. Projekt deluje na področju uporabe horizontalno prednostnega področja IKT, zato bomo z usposabljanji celovito pokrili vseh 6 področij horizontalnega prednostnega področja IKT: digitalna transformacija, internet stvari (IoT), storitve na internetu (IoS), kibernetska varnost, visokozmogljivo računalništvo in veliki podatki ter umetna inteligenca (HPC & big data) ter tehnologije za izkoriščanje časovno-lokacijskih informacij (GIS-T).

Projekt bo imel tudi pozitivni širši družbeni vpliv s povezovanjem in sodelovanjem z drugimi KOC-i in SRIP-i (strateško razvojno-inovacijskimi partnerstvi). Skupno načrtujemo realizacijo vsaj 10 modulov skupinskih usposabljanj in več kot 100 usposabljanj v partnerskih podjetjih. Partnerska podjetja predstavljajo integratorje rešitev na številnih področjih. Zaradi tega razloga bomo s strokovnimi usposabljanji pokrili tudi tri druga S4 (Strategija pametne specializacije) področja uporabe: pametna mesta in skupnosti (PMiS), zdravje-medicina in mobilnost. Izbira ključnih kompetenc je skladna z evropskim modelom e-competence framework (3.0) in kompetenčnima modeloma KOC-PMiS ter SRIP IKT horizontalne mreže.

Projekt KOC IKT se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od leta 2019 do leta 2022, ki ga je objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, in se izvaja v okviru operacije Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 – 2022 skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.


NAMEN

Sodobne IKT tehnologije omogočajo reševanje modernih izzivov družbe in razvoj prilagodljivih in pametnih rešitev, zato je poznavanje najsodobnejših trendov in kakovostno strokovno znanje ključnega pomena. IKT rešitve in tehnologije predstavljajo jedro vseh sodobnih rešitev, zato je izjemnega pomena razumevanje izzivov, ki jih rešujemo v partnerskih podjetjih.

Po podatkih Evropske komisije in Eurostata je že danes primanjkljaj usposobljenih IKT strokovnjakov zaskrbljujoč, zato je ključno hitro ukrepanje in strateški pristop k razvoju zaposlenih v IKT, da bodo le-ti ostali v Sloveniji in prispevali k razvoju prebojnih produktov slovenskih podjetji za mednarodni trg.

V Koc-PMiS (KOC 2.0) smo identificirali primanjkljaje kompetenc na področju IKT, ki jih s KOC IKT direktno naslavljamo, zato je glavni namen projekta krepitev kompetenc, dvig produktivnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih in krepitev konkurenčnosti ter sodelovanja med partnerskimi podjetji preko neformalnih oblik usposabljanj, partnerskih sestankov in dogodkov.

Projekt KOC IKT bo zagotovil napredno usposobljene kadre za prodor partnerskih podjetji na nove trge na področju uporabe IKT tehnologij. V ta namen se v podjetjih rešujejo družbeni izzivi in razvijajo pametne rešitve na področju pametnih mest in skupnosti, energetike, mobilnosti, zdravstva, krožnega gospodarstva, vesoljskih tehnologij, znanstvenih infrastruktur, itd.

Pričakovani rezultati projekta KOC IKT so:

 • Povezati konzorcij 30 partnerskih podjetij;
 • vzpostavitev zanesljivega partnerstva;
 • realizacija vsaj 10 modulov skupnih usposabljanj, ki bodo odprta tudi za širšo javnost (drugi SRIP-i, KOC-i);
 • realizacija vsaj 100 kvalitetnih usposabljanj v partnerskih podjetjih iz področja strokovnih znanj in mehkih veščin;
 • realizacija vsaj 1915 vključitev v usposabljanja zaposlenih v partnerskih podjetjih;
 • priprava vsaj enega novega trajnega programa usposabljanj na področju IKT.

CILJI

Ključni cilj projekta KOC IKT je zagotoviti kakovostna usposabljanja na katerih bodo zaposleni v partnerskih podjetjih nadgradili kompetence in znanja, posledica česar bo povečanje produktivnosti podjetji za vsaj 25% in naprednost razvitih rešitev za do 50%.

Glavni cilji projekta KOC IKT so:

 • Izboljšanje in nadgradnja ključnih kompetenc zaposlenih v IKT podjetjih in na ta način povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti ter pripravljenosti na izzive prihodnosti.
 • Usposobiti kadrovske službe za privabljanje, razvoj in zadržanje ključnih kadrov in digitalnih talentov.
 • Krepitev ozaveščenosti in motiviranje zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju.
 • Krepitev povezovanja, mreženja podjetij in prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov v partnerskih podjetjih KOC IKT in širše.
 • Krepitev konkurenčnosti in inovativnosti partnerskih podjetij z usvajanjem novih kompetenc in znanj ter s sodelovanjem v partnerstvu.
 • Promocija področij uporabe, ki so opredeljene v S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT.

VIZIJA

Vizija konzorcija KOC IKT je doseči in preseči zadane cilje. Namen naših aktivnosti so usvajanje novih in krepitev obstoječih kompetenc in znanj, razvoj novih naprednih rešitev v partnerskih podjetjih, povečanje produktivnosti in kreativnosti zaposlenih, povečanje in nadgradnja medsebojnega poznavanja znotraj partnerstva, ter posledično lažje povezovanje in hitreje prepoznanje možnosti za projektno in poslovno dolgoročno sodelovanje.

Sestava konzorcija

Projektna pisarna: Cosylab d.d. (prijavitelj); Kompetenca d.o.o.

Partnerji: Cosylab d.d.; Kompetenca d.o.o.; Iskratel d.o.o.; Geodetski Zavod Celje; Inkolteh d.o.o.; Nova Vizija d.d.; Igea d.o.o.; Razvojni Center Irc Celje d.o.o.; Src d.o.o.; Viris d.o.o.; Sunesis d.o.o.; Kivi Com d.o.o.; Vahta d.o.o.; Result d.o.o.; Src Infonet d.o.o.; Goinfo d.o.o.; Projekt Ip d.o.o.; Inkubator d.o.o.; Marand d.o.o.; Zzi d.o.o.; Emsiso d.o.o.; Elaphe d.o.o.; Editor d.o.o.; Arctur d.o.o.; Xlab d.o.o.; Optiweb d.o.o.; Netica d.o.o.; Crmt d.o.o.; Margento R&D d.o.o.; Business Solutions d.o.o.